Azami Sürelerin Uygulanmasına İlişkin Duyuru / Önemli Hususlar

10-09-2021

 

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Azami Sürelerin Uygulanmasına İlişkin Duyuru / Önemli Hususlar

 

26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası ile bu doğrultuda Üniversitemiz Senatosunun 27/02/2018 tarihli ve 482/10 sayılı kararı ile belirlenen “Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları” çerçevesinde;

 

Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarını 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarını 8 yıl, 6 yıllık lisans programlarını 9 yıl içine tamamlamaları gerekmektedir.

 

Azami sürelerin başlangıç tarihi ile ilgili olarak;

 

 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca 26.11.2014 tarihi itibariyle üniversitemizde kayıtlı tüm öğrencilerinin azami süre başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınacaktır.
 • 11.2014 tarihinden sonra af kanunları ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihi olarak derslere başlamaları gereken tarih esas alınacaktır.
 • 11.2014 tarihinden sonra yatay geçiş suretiyle kayıt yaptıran öğrencilerin intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınarak eski öğrenim süreleri (2014-2015 güz yarıyılından önceki süreleri hariç) azami süreden sayılacak, süre hesabı ilgili mevzuat ve Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Öğrencinin ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, her dönemi azami öğrenim süresinden sayılır.
 • Kayıt dondurmalar öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Yaz okulunda geçen süre öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır.
 • Merkezi yerleştirme puanıyla eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 Azami süre sonunda yapılacak işlemler

 • Takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı toplam ders sayısı (ders planında bulunan ve öğrencinin alması gereken tüm uygulamalı stüdyo dersleri ve stajlar dâhil olmak üzere) 6 (altı) ve daha fazla olan öğrencilerin kayıtları direkt olarak silinir.
 • Takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı toplam ders sayısı 5 (beş) ve daha az olan öğrencilere, başarısız oldukları “proje ve uygulamalı dersler veya yarıyılsonu/yılsonu sınavı yapılmayan dersler” dışındaki dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı Öğrenciler bu iki ek sınav hakkından bir defa yararlanabilir.
 • Ek sınav hakları her öğrenci için, azami süresinin dolduğu yarıyılın sonunda verilir. Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeyen öğrenciler, ek sınav hakkını kullanmış sayılırlar ve öğrencilere bu hak bir daha verilmez.
 • Her yarıyıl sonunda Kayıt yenileme dönemi başlamadan önce Fakülte Yönetim Kurulu’nca sınav takvimi oluşturulur; Fakülte resmi web sayfasında duyurulur. Öğrencilerin sınav hakkından yararlanabilmesi için dilekçe ile başvurması ve talep etmesi gereklidir. Başvuru tarihlerine kadar gelen öğrenci dilekçeleri çerçevesinde sınavlar belirlenir, sınav hakkı olan öğrenciler için, tarih, yer ve saat bilgisi ayrıca ilan edilir.
 • Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
 • Ek sınav hakkından yararlanmak için başvuru yapan ancak belirlenen tarihte sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
 • Öğrenciler hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkından Öğrencilerin verilen iki ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için, başarısız oldukları dersleri en az bir kez almış ve olmaları gereklidir.
 • Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan ek sınavların değerlendirilmesinde yıl içi sınavları dikkate alınmaz, öğrencinin girdiği ek sınav sonucu aldığı not başarı notudur. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uyarınca asgari geçme notunu (60) sağlayan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.
 • Ek sınav  sonucuna  göre  sınavına  girdikleri  dersi  başaran  öğrenciler,  not yükseltmek amacıyla aynı dersin 2.Ek sınavına giremezler, ancak başarısız oldukları ders için 2.Ek sınav hakkını kullanabilirler.
 • Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan ek sınavlar sonunda toplam sorumlu olduğu ders sayısı (hiç almadığı ve başarısız olunan dersler dâhil) 6 (altı) ve daha fazla olan öğrencilerin kayıtları silinir.
 • Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını 5 (beş) derse indiren öğrencilere üç yarıyıl, ek sınav hakkını kullanmadan 5 (beş) ve daha az başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederek her dönem kayıt yenilerler.
 • Ek süre ve sınav hakkı sonunda sorumlu ve başarısız olduğu ders sayısı 1 (bir)’den fazla olan öğrencilerin kayıtları silinir. Tek dersten başarısız olanlara bu dersten sınırsız sınav hakkı verilir. Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde mezuniyet için gerekli not ortalamasını (2.0) sağlayamayan öğrenciler bu kapsamda değerlendirilmez. Bu öğrencilere de not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına, dersin öğretim planlarında yer aldığı dönemde girerler. Öğretim planlarında yer almayan derslerin sınav tarihleri öğrencinin talebi çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 • Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler, sınavına girmek istedikleri derslere, diğer öğrenciler ile birlikte dönem ders kaydı yenileme tarihlerinde kayıtlanırlar ancak bu öğrencilerden derslere devam şartı aranmaz (uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış dersler bu kapsamın dışındadır), öğrenci dersin sınavlarına katılmak ve Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uyarınca başarı şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Bir dersten sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve sınava girmemiş (sınırsız sınav hakkını kullanmamış) sayılırlar.
 • Kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları silinir.
 • Tüm sınavlarda ilişkin olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları geçerlidir.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt silme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast