Fakültemiz Öğretim Üyelerimizce Yürütülen Araştırma Projeleri


 

No Proje Süre Başlangıç Bitiş Proje Adı Öğretim Üyeleri
1 BAP   1.02.2015 Devam Ediyor İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE ADAPTASYON STRATEJİLERİNİN TÜRKİYE İLLERİNE GÖRE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ…

Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN

Araş.Gör.Duygu KAHRAMAN

2 BAP   1.10.2014 Devam Ediyor Kent Yönetiminde Ekolojik Sürdürülebilirlik… Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ
3 BAP   1.02.2014 Devam Ediyor Kentsel Hava Kirliliğini Etkileyen ve Şehir Planlanlama ile Kontrol Edilebilen Fiziksel Faktörlerin Mekânsal İstatistik Yöntemleri ile İncelenmesi… Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU
4 TUBITAK 1.10.2013 Devam Ediyor Yaya Yolu Tasarımı ve Uygulamaları Kaynaklı Yaya-Taşıt Trafiği Çatışmasının İncelenmesi (Proje No: 113M222)…

Prof.Dr.Hülya KOÇ

Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ

Prof. Dr.Ebru ÇUBUKÇU

5 BAP PROJESİ   1.08.2012 1.05.2015 Kentsel Alanda Fiziksel Çevrenin Fiziksel Aktivite Üzerindeki Etkisi…

Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU

Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA

6 TUBITAK   1.04.2012 1.04.2014 Kentsel Çevrede Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşamı Destekleyen Mekansal Özelliklerin Belirlenmesi: İzmir Karşıyaka Örneği (Proje No: 111K383)…

Prof. Dr.Ebru ÇUBUKÇU

Ar. Gör. Burcin HEPGUZEL

7 TÜBİTAK Bilim ve toplum Projesi   1.10.2011 1.05.2012 Smyrna’ya Yolculuk : İzmir Kent Tarihi Atölyeleri…

Yrd.Doç.Dr.Zehra ERSOY

Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

8 BAP   1.09.2011 1.06.2013 Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

Yrd.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK

9 BAP   1.03.2011 1.03.2014 Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi…

Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU

Yard.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK

10 BAP   1.09.2010 1.03.2012 İzmir Kentsel Bölgede “Kentsel Tarım” Planlaması: Bayraklı-Doğançay Uygulama Araştırması…

Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

Ferit  KURTULUŞ

Bilal YAŞA

Beyza YILDIZ

Ekrem İSTANBULLU

11 BAP   1.11.2009 1.05.2011 Kentsel Alan Sınırının Denetlenebilirliği ve İl Sınırı ile İlişkilendirilmesi…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

12 BAP   1.08.2009 1.12.2011 Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması…

Prof.Dr.Vahap TECİM

Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN

13 DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri   1.03.2008 1.11.2011 TÜRKİYE’DE 2000 SONRASI NEOLİBERAL POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE İMAR MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİ KENTLEŞME PRATİKLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ…

Prof.Dr.A.Emel GÖKSU

Yrd.Doç.Dr.Eylem BAL

14 BAP   1.03.2008 1.02.2010 Çevre Estetiginin Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Modellenmesi: Sanal ve Gerçek Mekanlarda Ampirik Bir Arastırma…

Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU

Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA

15 BAP   1.11.2007 1.11.2009 Sosyo-Ekonomik ve Ekolojik Temelli Bölgeleme: Olanak ve Sınırları…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

16 DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri   1.12.2006 1.06.2009 Şehirsel yerleşmelerde teknik altyapı sistemlerinin ortak yatırım eşiklerinin ve kritik zamanlaması yöntemleri üzerine bir çalışma – Örnek alan: TİRE Belediyesi (İzmir)…

Yard.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL

Yrd.Doç.Dr.H.Evren ERDİN

17 Avrupa Birliği   1.11.2006 1.12.2007 KONYA SANAYİ BÖLGELERİNDE

Yrd.Doç.Dr.Birol MERCAN

Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ

18 DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri   1.10.2006 1.10.2006 Tarihsel Kentsel Alanların Arkeolojik Verilerle Bütünleştirilerek Korunması ve Değerlendirilmesi: İzmir Kentsel Bölge Örneği…

Prof.Dr.A.Emel GÖKSU

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

19 Avrupa Birliği   01.11.2006 01.12.2007 KONYA SANAYİ BÖLGELERİNDE KÜMELEŞME POTANSİYELİ VE BİR PİLOT UYGULAMA-CLUSTER POTENTIAL IN KONYA INDUSTRIAL REGIONS AND AN AMPIRICAL STUDY…KÜMELEŞME POTANSİYELİ VE BİR PİLOT UYGULAMA-CLUSTER POTENTIAL IN KONYA INDUSTRIAL REGIONS AND AN AMPIRICAL STUDY…

Yrd.Doç.Dr.Birol MERCAN

Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ

Atilla ARICIOĞLU

Zekeriya MIZRAK

Muhittin KORAŞ

Nahit YILMAZ

Nadide HALICI

20

BAP   1.10.2006 1.04.2008 Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi…

Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU

Yrd.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK

21 European Foundation fort the Improvement of Living and   1.06.2006 1.06.2007 CLIP Şehirler Ağı Projesi (Project No:0310)-Role of local authorities in the integration of migrants…

Doç.Dr.Hayat ZENGİN

Europen Foundation

22 BAP   1.04.2005 1.04.2006 Mimarlık Fakültesi Eğitim ve Hizmet Binası Kullanım Sonrası Mekan Değerlendirmesi (KSMD)… Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
23 BAP   1.03.2005 1.03.2007 Kentsel Yönetişim Sistemlerinde E-Planlama Yaklaşımları…

Prof.Dr.Hülya KOÇ

Yrd.Doç.Dr.Muahmmed AYDOĞAN

24 DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri   1.07.2004 1.12.2006 Yeni Bir Kümeleşme Modeli Olarak Organize Sanayi Bölgelerinin Yeniden Örgütlenmesi (İzmir – Çiğli AOSB Örneği)…

Yrd.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL

Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ

25 BAP   1.01.2004 1.12.2005 Kentsel Kademelenmenin Mekansal Boyutta Dağılımı ve Kademelenmenin Oluşturduğu Mekansal Gruplaşmanın Analizi…

Prof.Dr.M.Çınar ATAY

Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ

26 DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri   1.05.2003 1.05.2003 Şehir Planlamanın Paradigmal Sorgulanması ve Ekolojik Dengenin Korunması Bağlamında Yeni Bir Süreç Önerisi (Kuramsal Bir Deneme)…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN

27 TÜBİTAK   1.10.2002 1.02.2005 Kent ve Kent Çevresi Tarımının Ekonomisi ve Çağdaş Kent Yapısı ile Bütünleştirilmesi: İzmir Örneği…

Prof.Dr.Osman GÖKÇE

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Dilek YÜCEL ENGİN DENİZ

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN

Doç.Dr.Duygu ÇUKUR GÖKÇE

28 DEÜ Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü   1.05.2002 1.12.2005 İzmir’de Perakende Ticaret Sektörünün Mekansal Hareketliliği ve Geleceği Üzerine Stratejiler…

Prof.Dr.Sezai GÖKSU

Yrd.Doç.Dr.Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN

29 Ohio Eyalet Üniversitesi   1.01.2002 1.12.2002 Ohio State University, Sign, Wayfinding and Information Master Plan…

Peter Hecht

Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU

30 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.03.2001 1.03.2003 Kent Kimliğinin Ortaya Çıkartılması Amacıyla Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması…

Prof.Dr.E.Tayfun TANER

Prof.Dr.Hülya KOÇ

Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN

31 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.06.2000 1.12.2001 İzmir İli Metropol Alanı Dahilinde Yerleşime Açılmış ya da Açılmakta Olan Kentsel Mekanların Su Kaynaklarını Kullanımına Yönelik Mevcut Durumlarının ve Olası Yönlenmelerinin Saptanması…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN

32 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.06.2000 1.01.2002 Sosyo-Ekonomik İlişkiler Bağlamında İzmir Gecekondularında Kimlik Yapılanmaları…

Prof.Dr.Sezai GÖKSU

Doç.Dr.Hayat ZENGİN

33 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.05.2000 1.10.2005 İhracat Oryantasyonlu Sanayileşme Sürecinde Küçük Üretimin Mekansal Yer Değiştirme Stratejileri: İzmir Örneği Üzerine Ampirik Bir Araştırma…

Prof.Dr.A.Emel GÖKSU

Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ

34 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.04.2000 1.10.2006 Kent Kimliğinin Ortaya Çıkartılması Amacıyla Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması…

Prof.Dr.Hülya KOÇ

Prof.Dr.E.Tayfun TANER

Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN

35 İZSU(İzmir Su ve Kanalizasyon)   1.11.1999 1.11.2000 Tahtalı Barajı Koruma Havzası’nda Mevcut ve Olası Arazi Kullanım Örüntüsünün Şehir Planlama Bakışı ile Havza Koruma Açısından Değerlendirilmesi…

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ

Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN

Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY

36 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.07.1999 1.07.1999 Postmodernist Söylem, Kentsel Tasarım Eylemi ve Ekolojik Planlama Bağlamına Eleştirel Bir Yaklaşım…

Prof.Dr.A.Emel GÖKSU

Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR

37 DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı   1.02.1999 1.02.2001 Yapısal Dönüşümler Sürecinde Toplumsal Dışlanmışlıkların Oluşumu, İzmir Tarihi Kent Merkezi Çeperi Örneği…

Prof.Dr.Sezai GÖKSU

Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ

38 TÜBİTAK   1.06.1991 1.06.1996 Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması

Prof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU

Prof.Dr.Şenel ERGİN

Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR

Fatma Derya ÖNCÜL

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast