Öğrenime Yönelik Etkinlikler

 

Lisans ve lisansüstü eğitiminin temel amacı, insana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve şehir plancıları yetiştirmektir.

Bölümün öğrenim konusundaki hedefleri:

  • Araştırma yapmasını ve soru sormasını becerebilen,
  • Düşünmesini bilen ve bilgiyi deneyim yoluyla yeniden üretmeyi sağlayabilen,
  • Bilgiye ulaşmada ve yeniden üretmede teknolojiyi kullanabilen,
  • İlgili diğer disiplinlerle diyalog kurabilecek,
  • Toplumun yapısal dinamiğini oluşturan toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel öğeleri yeterince tanıyarak bunların fiziksel mekana yansıyışlarını yorumlayabilecek düzeyde,
  • Ülkemizin içinde bulunduğu kentsel sorunlara sahip çıkacak ve çözümler önerebilecek,
  • Planlamanın ifade teknikleri olarak çizim yapma, yazılı ve sözlü anlatım konusunda düzeyli,
  • Mevcut planlama araçlarını ve dilini iyi tanıyan, ancak gerektiğinde yeni hedefler tanımlayarak yeni araçlar arayışında bulunabilen şehir plancıları yetiştirmektir.

Bölümümüzde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim sürdürülmektedir. Lisans eğitimi Şehir Planlama Anabilim dalında sürdürülmektedir. Lisans düzeyinde toplam altı yarıyıla yayılan proje uygulama derslerinde küçük bir yerleşmenin mekansal ilişkilerinin kavratılarak alt ölçekli tasarımından başlayan ve giderek bölgesel ölçekli ilişkilerin tespit edilerek üst ölçekli planlanmasına kadar uzanan bir anlayış benimsenmiştir. Mevcut yerleşme pratiğinin kavranması ve farklı seçenekler doğrultusunda geleceğe taşınmasına yönelik planlama kurguları, farklı proje sınıflarına göre aşağıdaki biçimde uygulanmaktadır:

 

2. Sınıf Projeleri

 

PLN 2201

Küçük ve/veya toplu yerleşim

Ölçek: 1/500 yerleşim planı + 1/200 detay

PLN 2202

Küçük ve/veya toplu yerleşim (eğimli alan)

Ölçek: 1/500 yerleşim planı + 1/200 detay + kesitler

 

3. Sınıf Projeleri

 

PLN 3301

Orta büyüklükte yerleşim

Ekonomik-Sosyal ve Mekansal Araştırma

Ölçek: 1/10000 ve/veya 1/5000 Nazım İmar Planı

PLN 3302

Orta büyüklükte yerleşim

Ekonomik-Sosyal ve Mekansal Araştırma + Ölçek: 1/1000 Uygulama İmar Planı

 

4. Sınıf Projeleri

 

PLN 4401

Büyük / Metropol kent

Ekonomik-Sosyal ve Mekansal Araştırma + Ölçek: 1/100000 Yapısal Plan ve/veya 1/25000 Nazım İmar Planı

PLN 4402

 

Kentsel sorun tanımlaması ve çözümüne yönelik deneyimin geliştirilmesi amacıyla bireysel bitirme çalışmaları

Kentin doğrudan mevcut yapısının araştırıldığı-planlandığı bu çalışmalar, Bölümümüzün önemli bir bilgi birikimine sahip olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca bazı uygulamalı derslerde de kentin ekonomik, sosyal ve mekansal ilişkilerinin kavranmasına yönelik eksersizler yaptırılmakta ve dönem ödevleri istenmektedir.

Lisansüstü eğitim Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Şehir Planlama (City Planning) ve Kentsel Tasarım (Urban Design) programlarında sürdürülmektedir.

Lisansüstü eğitimin iki temel amacı bulunmaktadır:

  1. Bunlardan birisi, akademik yaşamda yer alacak elemanlar yetiştirmektir.
  2. Bir diğeri şehir planlama ve kentsel tasarım konusunda resmi kurumlarda veya büro pratiğinde çalışacak meslek sahiplerinin bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmektir.

Lisansüstü programlarında yer alan dersler ve içerikleri programların oluşmasındaki temel yönelimleri ve kaygıları da yansıtmaktadır. Şehir planlama yüksek lisans programı, şehir planlama disiplinini kuramsal yönden ağırlıklı olarak irdeleme ortamı oluştururken, aynı zamanda, lisans düzeyinde edinilen bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi amacını da korumaktadır. Bu programın çok sayıda seçme ders olanakları ile uzmanlaşma açısından esnek ve değişime açık özellikler taşıması amaçlanmıştır. Kentsel tasarım programı ise hem şehir planlama, hem de mimarlık bölümü mezunlarını bir araya getiren, buluşturan bir program olarak kurulmuştur.

Kentsel tasarımın mimarlık ve şehir planlama ile zaman zaman içiçe geçen, ancak bu iki disiplin tarafından tam olarak örtülemeyen, yani, “kentin tasarımı” veya “kentsel mekanların tasarımı” olma niteliği tasarım sürecini ve tasarımın içeriğini oluşturmaktadır. Bu nitelik, süreçte katılım genişliği ve takım çalışması disiplini, içerikte ise yerelliğe, özgünlüğe, esnekliğe ve tüm toplum kesimlerinin gereksinmelerinin karşılanmasında adalete dayanan bir mekan duyarlılığının ön plana çıktığı bir tasarım anlayışına işaret etmektedir. Bu anlayışın geliştirilmesi ve tasarım sürecine yönelik becerilerin kazandırılması kentsel tasarım lisansüstü eğitiminin temel amacıdır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast