Öğrenime Yönelik Etkinlikler

 

Lisans ve lisansüstü eğitiminin temel amacı, insana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve mimarlar yetiştirmektir.

Bölümün öğrenim konusundaki hedefleri

 • Araştırma yapmasını ve soru sormasını becerebilen,
 • Eleştirel düşünebilen bilgiyi farklı bağlamlarda kullanma becerisine ve bilincine sahip,
 • Toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik koşullara paralel olarak tasarım ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gelişim ve değişimleri izleyebilen, öngörüde bulunabilen ve gerekli güncelleştirme çalışmalarını yapabilen,
 • İlgili diğer disiplinlerle diyalog kurabilecek,
 • Ülkemizin içinde bulunduğu mimari sorunlara sahip çıkacak ve çözümler önerebilecek,
 • Mimarlığın ifade teknikleri olarak çizim yapma, yazılı ve sözlü anlatım konusunda düzeyli,
 • Küreselleşen dünya koşullarına uyum sağlayabilecek düzeyde, meslek adamı, araştırmacı ve uygulamacı yetiştirmek.

Bölümümüzde lisans ve lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. Lisans düzeyinde toplam sekiz yarıyıla yayılan proje uygulama derslerinde mimarlığa ilişkin temel kavramların ve teknik metotların verildiği soyut tasarım problemlerinden başlayan doğal, kültürel, tarihi ve kentsel özelliklere sahip alanlarda birden fazla işlevli yapı gruplarının mekansal düzenlemesine kadar uzanan bir eğitim anlayışı benimsenmektedir.

Mimari Tasarım Stüdyoları

 • Mim1101: Mimarlığa ilişkin temel kavramlar, analiz ve sentez teknikleri, tek fonksiyonlu basit tasarım problemleri.
 • Mim1103: Soyut tasarım problemleri / Form çalışmaları.
 • Mim2201: Çevre, arazi ve iklim verileri ile ilişkilendirilmiş basit fonksiyonlu tek yapı tasarımı.
 • Mim2202: Farklı kullanıcı tiplerine yönelik tek konut / toplu konut yerleşimleri.
 • Mim3301: Doğal, kültürel, tarihi çevrede karmaşık işlevler içeren yapı gruplarının mekansal organizasyonu.
 • Mim3302: Kentsel çevrede karmaşık işlevli yapıların teknolojik problemler ve çevre verileri dikkate alınarak                   mekansal organizasyonu.
 • Mim4401: Kentsel çok fonksiyonlu ve çok katlı yapı komplekslerinin çözümlenmesi.
 • Mim4402: Mekansal ilişkilerin, çevrenin, strüktürün işlendiği, tüm tasarım düzeylerinin sentezi niteliğinde                   uygulama projelerini de içeren kompleks tasarım çalışmaları.

Lisansüstü eğitimi mimarlık ana bilim dalında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Restorasyon programlarında sürdürülmektedir. Lisansüstü eğitimin iki temel amacı vardır. Birincisi, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Böylelikle akademik yaşamda yer alacak kalifiye elemanlar yetişmesine olanak tanımaktır. İkincisi ise, mimari tasarım üzerine resmi kurumlarda veya büro pratiğinde çalışacak meslek adamlarının bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmektir.

Bölümün Araştırmaya Yönelik Faaliyetleri

Bölümün temel amaçlarından biri olan araştırma, öğretim elemanlarının;

 • Tez çalışmaları
 • Kişisel araştırmaları
 • Grup araştırma projeleri ve
 • Döner sermaye çalışmaları biçiminde yürütülmektedir.

Bölümün gerek öğretim üyeleri, gerekse yüksek lisans öğrencileri tarafından gerçekleştirilen akademik çalışmalarında İzmir kenti, Ege bölgesi ve Türkiye ile ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir. Ayrıca mimarlık mesleğinin güncel problemlerine ilişkin kuramsal çalışmalar da yürütülmektedir.

Bölümümüzde birinci sınıftan başlayarak mezuniyete kadar geçen eğitim sürecinde mimarlık eğitimi ile pratiği arasında ilişki kurmak amacıyla sırasıyla şantiye stajı, rölöve stajı, topoğrafya stajı ve büro stajı yaptırılmaktadır.

Öte yanda Fakültemiz döner sermayesi kapsamındaki çalışmalar arasında D.E.Ü. Buca Tınaztepe Yerleşkesi, D.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ek Birimleri, Ege Menderes Konut Yapı Kooperatifi Çevre Düzenlemesi, Sart Üniversitesi Kampüsü Yerleşim Planı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Hastanesi Yerleşim Planı, Adnan Menderes Üniversitesi Kreşi, İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi, Denizli Kalp Damar Cerrahi Merkezi Hastanesi Projesi, Işık Üniversitesi Rektörlüğü Kampusu Yerleşim Planı, Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, Kısmet Han Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, Alsancak Renovasyon projesi, Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Cephe Renovasyonu ve bahçe düzenlemesi projesi, Söke Nuh Bey Konağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projeleri, Alsancak ÖSYM Binası örneklenebilir.

Bölümde yüksek lisans ve doktora tezi olarak tamamlanmış ve halen sürdürülmekte olan araştırmalar bulunmaktadır. Doktora tez çalışmaları Araştırma Projesi olarak önerilmekte ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nce kabul görerek desteklenmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast